אתר קק"ל לצעירים

07/08/1963 – חוק גנים לאומיים בישראל

"חוק גנים לאומיים ושמורות טבע" עבר בכנסת ברוב מוחלט
 
הוקמה רשות הגנים הלאומיים. על פי החוק החדש, "גן לאומי" מוגדר כשטח שנועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש להם חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית או נופית.
 
רשות הגנים הוקמה על בסיס פעילותה של המחלקה לשיפור נוף הארץ, שפעלה במשרד ראש הממשלה בימי המדינה הראשונים. בשנות פעילותה הראשונות שמה רשות הגנים דגש על פיתוח אתרים ארכיאולוגיים, אך במרוצת השנים גבר הביקוש לאתרי נופש בחיק הטבע וגדלה המודעות לחשיבות ערכי טבע ועתיקות, והרשות הרחיבה את פעולות הפיתוח של אתרי נופש ואתרים היסטוריים.
 
שות הגנים הלאומיים עוסקת גם בניהול האתרים ובאחזקתם. בשנת 1998 אוחדה רשות הגנים עם רשות הטבע והוקמה רשות הטבע והגנים הממשיכה בפעילותה את פעילות רשות הגנים.
 
טקס נטיעת הפארק הלאומי ברמת-גן. צילום: פרנק, ארכיון קק"ל